Επιτρέπεται να γράφουμε κάθε μέρα διαγώνισμα σε διαφορετικό μάθημα;

Όχι. Κάθε τμήμα μπορεί να γράψει μέχρι ένα διαγώνισμα την ημέρα και μέχρι τρία την εβδομάδα.
 

Προεδρικό Διάταγμα 26/2002 - Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου
«Δεν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μια (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και οπωσδήποτε όχι περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προ- γράμματος για το ίδιο τμήμα»

Προεδρικό Διάταγμα 409/17-12-1994 - Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
«Οι γραπτές ωριαίες δοκιμασίες γίνονται με την ευθύνη του διδάσκοντα, σε συνάρτηση με τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης. Σχετικό πρόγραμμα κατατίθεται στο Διευθυντή του Σχολείου, ο οποίος σε συνεννόηση με τους οικείους διδάσκοντες συντονίζει τη διεξαγωγή των δοκιμασιών αυτών έτσι ώστε να αποφεύγεται η διενέργεια ωριαίων δοκιμασιών σε περισσότερα του ενός μαθήματα την ίδια μέρα»