Επιτρέπεται ο καθηγητής να μη δείχνει στον μαθητή το διορθωμένο τεστ ή το διαγώνισμα;

Όχι. Ο καθηγητής έχει υποχρέωση να ενημερώνει τους μαθητές και τους κηδεμόνες τους για τους βαθμούς.


Υπ. Απόφαση Φ.353.1./324/105657/Δ1/16-10-2002 (Καθηκοντολόγιο), άρθρο 38, παρ. 22
«(Οι καθηγητές) αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών τους και ενημερώνουν σχετικώς τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους τους μαθητές. Επίσης διορθώνουν τις εργασίες των μαθητών, τις αξιολογούν και τους ενημερώνουν σχετικά»