Επιτρέπεται ο καθηγητής να εξετάσει γραπτά έναν μαθητή με δυσλεξία, αν το ζητήσει ο ίδιος ο μαθητής;

Όχι, γιατί ο κηδεμόνας του έχει κάνει αίτηση στο σχολείο να εξετάζεται προφορικά. Για να αλλάξει αυτό, θα πρέπει ο κηδεμόνας να κάνει νέα αίτηση.


Προεδρικό Διάταγμα 60/2006 (Αξιολόγηση μαθητών Ενιαίου Λυκείου), άρθρο 27, παρ. 1 - Προεδρικό Διάταγμα 71/2007 (Αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ τάξης του Eπαγγελματικού Λυκείου), άρθρο 18, παρ. 1
«α) Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή (…) ν) η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξίας)»