Πότε πρέπει να γίνονται οι εκλογές στο σχολείο;

Για το 5μελές κάθε τάξης οι εκλογές πρέπει να γίνουν μέσα στις πρώτες 30 μέρες της σχολικής χρονιάς για το 15μελές μέσα στις πρώτες 45 μέρες. Οι εκλογές, μάλιστα, προκηρύσσονται με πρωτοβουλία των προηγούμενων 5μελών και 15μελών (εκτός από τους μαθητές που έχουν αποφοιτήσει) και σε συνεννόηση με την Διεύθυνση του σχολείου.


Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 3, παρ. 10
«Στην πρώτη γενική συνέλευση κάθε σχολικής χρονιάς, που συνέρχεται μέσα στον πρώτο μήνα των μαθημάτων, εκλέγεται 5μελές συντονιστικό όργανο, το συμβούλιο της μαθητικής κοινότητας. Η πρώτη συνέλευση κάθε χρονιάς συγ- καλείται με ευθύνη του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου (των μελών που έχουν παραμείνει, δεν έχουν αποφοιτήσει)»

Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 3, παρ. 29
«Στην πρώτη γενική συνέλευση κάθε σχολικής χρονιάς που συνέρχεται μέσα στις πρώτες 45 μέρες και μετά από την εκλογή των συμβουλίων των μαθητικών κοινοτήτων, εκλέγεται 15μελές συντονιστικό όργανο για κάθε σχολείο: το μαθητικό συμβούλιο του σχολείου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται με ευθύνη των μελών του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου της προηγούμενης χρονιάς που δεν έχουν αποφοιτήσει».