Πρόεδρος βγαίνει υποχρεωτικά ο πρώτος μαθητής σε ψήφους;

Όχι. Όταν βγει το 5μελές και το 15μελές, τότε τα μέλη ψηφίζουν μεταξύ τους με φανερή ψηφοφορία και εκλέγουν Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία στο 5μελές και Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα στο 15μελές.


Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 3, παρ. 15
«Το συμβούλιο (5μελές) συγκροτείται σε σώμα στην πρώτη του συνεδρίαση με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Αποτελείται από τον πρόεδρο, το γραμματέα, τον ταμία και 2 μέλη»

Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 3, παρ. 34
«Το μαθητικό συμβούλιο του σχολείου (15μελές) συγκροτείται σε σώμα στην πρώτη του συνεδρίαση με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα και 12 μέλη ισότιμα με το προεδρείο»