Επιτρέπεται ο διευθυντής να αποκλείσει κάποιον υποψήφιο για οποιονδήποτε λόγο; Π.χ. λόγω κακής διαγωγής.

Όχι. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλοι οι μαθητές του σχολείου ανεξάρτητα από διαγωγή ή βαθμολογία.


Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 3, παρ. 12
«Δικαίωμα για υποβολή ή πρόταση υποψηφιότητας έχουν όλοι οι μαθητές, όλα τα μέλη της μαθητικής κοινότητας»