Όχι γιατί αυτό αφορά τη διαγωγή του μαθητή, ο οποίος μπορεί να τιμωρηθεί με παρατήρηση, επίπληξη ή ωριαία αποβολή. Ο βαθμός δεν συνδέεται με τη διαγωγή του μαθητή, αλλά με την επίδοση του σε κάθε μάθημα.


Προεδρικό Διάταγμα 409/1994 – Αξιολόγηση μαθητών Γυμνασίου, άρθρο 2
«Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησης του στο Γυμνάσιο προκύπτει από: α) την καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία, β) τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ), γ) τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες, οι οποίες γίνονται, χωρίς προειδοποίηση ανά μία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση, δ) τις εργασίες που εκτελούν οι μαθητές, στο σχολείο ή στο σπίτι, στα πλαίσια της καθημερινής διδακτικής εργασίας, ε) τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ζ) τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου»

Προεδρικό Διάταγμα 86/2001 - Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου, άρθρο 1
«Η αξιολόγηση των μαθητών είναι αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας που έχει ως σκοπό να προσδιορίσει το βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται από τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων μαθημάτων. Η αξιολόγηση οφείλει να συνδυάζει ποικίλες μορφές και τεχνικές για να επιτύχει αφενός μεν έγκυρη, αξιόπιστη, αντικειμενική και αδιάβλητη αποτίμηση των γνώσεων, της κριτικής ικανότητας και των πρακτικών δεξιοτήτων των μαθητών και αφετέρου να συμβάλλει στην αυτογνωσία και την αντικειμενική πληροφόρηση τους για το επίπεδο μάθησης και τις δεξιότητες τους. Παράλληλα, οφείλει να πληροφορεί τον εκπαιδευτικό για τα αποτελέσματα του έργου του και να ανατροφοδοτεί τη διδακτική πράξη, με στόχο τη συνεχή βελτίωση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της. Τέλος, υπηρετεί και την ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό ο μαθητής αξιολογείται από:
1. Τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της τάξης και τη συνολική δραστηριότητα του μέσα στο σχολείο.
2. Τα αποτελέσματα της επίδοσης του στις γραπτές δοκιμασίες αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, οι οποίες διακρίνονται σε:
α) ενδιάμεσες, οι οποίες διεξάγονται κατά τη διάρκεια των δύο τετραμήνων και
β) τελικές στο τέλος του διδακτικού έτους.
3. Τις συνθετικές - δημιουργικές εργασίες, όταν του ανατίθενται αυτές.
4. Το φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός τηρείται»

Ναι, γιατί για τον τελικό βαθμό ο καθηγητής, πέρα απ’ το διαγώνισμα, συνεκτιμά και τα τεστ και την προφορική επίδοση του μαθητή.


Προεδρικό Διάταγμα 86/2001 - Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου
«Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά:
α. Tη συμμετοχή του στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία.
β. Tην επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα.
γ. Tην επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες.
δ. Tις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή το Σχολείο.
ε. Tο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός τηρείται»

Όχι. Κάθε μάθημα εξετάζει την ύλη που διδάσκεται σε αυτό (σύμφωνα με τα Αναλυτικά Προγράμματα). Το μόνο μάθημα στο οποίο αναφέρεται η ορθογραφία σαν βαθμολογικό κριτήριο είναι τα Νέα Ελληνικά (ούτε καν στα Αρχαία ή στην Νέα Ελληνική Λογοτεχνία).


Προεδρικό Διάταγμα 48/2012 - Αξιολόγηση μαθητών Ενιαίου Λυκείου
«Νέα Ελληνική Γλώσσα της Α΄ τάξης (...) Κατά τη βαθμολόγηση όλων των θεμάτων λαμβάνεται υπόψη η ορθογραφία, η δομή του κειμένου, ο λεξιλογικός πλούτος, η ακρίβεια και η ορθότητα της διατύπωσης καθώς και το περιεχόμενο»

Στο Λύκειο ναι, γιατί η βαθμολογική κλίμακα ξεκινάει από τον βαθμό «0». Στο Γυμνάσιο, όμως, ο χαμηλότερος βαθμός που μπορεί να μπει είναι «1».


Προεδρικό Διάταγμα 409/1994 – Αξιολόγηση μαθητών Γυμνασίου
«Η βαθμολογική κλίμακα αξιολογήσεως της γραπτής και προφορικής επιδόσεως των μαθητών σε κάθε μάθημα είναι: 1 – 20»

Προεδρικό Διάταγμα 86/2001 - Αξιολόγηση μαθητών Ενιαίου Λυκείου
«Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα, είναι 0-20»

Προεδρικό Διάταγμα 50/2008 - Αξιολόγηση μαθητών Επαγγελματικού Λυκείου
«Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα, είναι 0-20»

Στο Λύκειο περνάς την τάξη αν ο γενικός μέσος όρος σου στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα (δηλαδή ο βαθμός των δύο Τετραμήνων μαζί με τον Βαθμό των εξετάσεων) είναι πάνω από 9,5. Αν δεν είναι, τότε δίνεις εξετάσεις τον Σεπτέμβριο στα μαθήματα που έχεις τελικό βαθμό κάτω από 9,5. Στο Γυμνάσιο μένεις στην ίδια τάξη (χωρίς να έχεις τη δυνατότητα να δώσεις για Σεπτέμβρη) όταν έχεις τελικό βαθμό κάτω από 10 σε 5 τουλάχιστον μαθήματα. Αν έχεις κάτω από 10 σε 1 έως 4 μαθήματα, τότε δίνεις αυτά τα μαθήματα τον Σεπτέμβρη, εκτός αν: β) Έχεις μέσο όρο πάνω από 10 στα μη βασικά μαθήματα (Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Γυμναστική, Μουσική, Καλλιτεχνικά, Τεχνολογία & Οικιακή Οικονομία), οπότε περνάς όλα τα μη βασικά μαθήματα. γ) Έχεις μέσο όρο πάνω από 13 στα βασικά μαθήματα (τα υπόλοιπα), οπότε περνάς όλα τα βασικά μαθήματα.


Προεδρικό Διάταγμα 86/2001 (Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου), άρθρο 32, Παρ. 1
«Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον 9,5, ο οποίος υπολογίζεται στο εξής από το σύνολο των βαθμών των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων, συνυπολογιζομένου και του προφορικού βαθμού, είτε αυτά εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας»

Προεδρικό Διάταγμα 465/15.5.81 (Περί τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων), άρθρο 7, παρ. 1
«Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης: α. Όταν έχει σε κάθε μάθημα των ομάδων Α και Β ετήσιο γενικό βαθμό τουλάχιστον δέκα (10). β. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Β΄ ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δύο ομάδων, τουλάχιστον πλήρες δέκα (10). γ. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Α΄ ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων της Α΄ ομάδας τουλάχιστον δεκατρία (13). δ. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α και Β ισχύουν αντιστοίχως οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων για τα μαθήματα κάθε ομάδας. 2. Ο μαθητής παραπέμπεται σε γραπτή και προφορική ή μόνο προφορική, όπου προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, συμπληρωματική εξέταση το Σεπτέμβριο σε όσα μαθήματα δεν πέτυχε βαθμό προαγωγής, όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα και δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. 3. Ο μαθητής, που δεν εμπίπτει σε καμιά από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος, δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, οπότε οφείλει να φοιτήσει και πάλι στην ίδια τάξη, με τη επιφύλαξη των διατάξεων «της παρ.2 του άρθρου 2 του Π.Δ.580/82» .