Στο Λύκειο όχι, γιατί το διαγώνισμα πρέπει να είναι προειδοποιημένο και επαναληπτικό. Στο Γυμνάσιο, όμως, το διαγώνισμα είναι απροειδοποίητο και στο μάθημα της ημέρας (ή επαναληπτικό υπό τον όρο ότι στο προηγούμενο μάθημα έγινε επανάληψη).
 

Προεδρικό Διάταγμα 26/2002 - Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου
«Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους πραγματοποιείται μία μόνο ωριαία γραπτή δοκιμασία, στο Α‘ Τετράμηνο, η οποία καλύπτει περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνεται ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητών»

Προεδρικό Διάταγμα 409/1994 - Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
«οι οποίες (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες) γίνονται, χωρίς προειδοποίηση (…) και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση»

Ούτε το ένα επιτρέπεται, ούτε το άλλο. Ο αριθμός των διαγωνισμάτων είναι υποχρεωτικά ίδιος για όλα τα μαθήματα. Στο Λύκειο οι μαθητές γράφουν μόνο ένα διαγώνισμα τον χρόνο (στο Α΄ Τετράμηνο), ενώ στο Γυμνάσιο γράφουν δύο διαγωνίσματα τον χρόνο (ένα στο Α΄ Τρίμηνο κι ένα στο Β΄ Τρίμηνο).
 

Προεδρικό Διάταγμα 26/2002 - Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου
«Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους πραγματοποιείται μία (1) μόνο ωριαία γραπτή δοκιμασία, στο Α΄ Τετράμηνο»

Προεδρικό Διάταγμα 409/1994 - Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
«(...) οι οποίες (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες) γίνονται, χωρίς προειδοποίηση ανά μία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων»

Ναι. Το τεστ θεωρείται εναλλακτικός τρόπος εξέτασης στο μάθημα της ημέρας. Για αυτό είναι ολιγόλεπτο και απροειδοποίητο.


Προεδρικό Διάταγμα 26/2002 - Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου
«Οι γραπτές εξετάσεις είναι οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διάρκειας 5 έως 15 λεπτών, οι οποίες αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και συμπληρώνουν την αξιολόγηση μέσω προφορικών διαδικασιών. Γίνονται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών (…) Ο αριθμός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών αφήνεται στην κρίση του διδάσκοντος.»

Προεδρικό Διάταγμα 465, 11/15-5-81 - Περί τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων
«Για τον έλεγχο της επιμέλειας και της επιδόσεως των μαθητών σε κάθε μάθημα ή κλάδο μαθήματος κατά τη διάρκεια κάθε τριμήνου, εκτός από την καθημερινή εξέταση στο μάθημα της ημέρας, που μπορεί να είναι προφορική ή ολιγόλεπτη (10΄ - 15΄) γραπτή εξέταση, διενεργούνται και ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, σύμφωνα με τα καθορισμένα στις επόμενες παραγράφους»

Όχι. Τα τεστ είναι τρόπος εξέτασης στο μάθημα της ημέρας.


Προεδρικό Διάταγμα 26/2002 - Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου
«Οι γραπτές εξετάσεις είναι οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διάρκειας 5 έως 15 λεπτών, οι οποίες αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας»

Προεδρικό Διάταγμα 465, 11/15-5-81 - Περί τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων
«Η ολιγόλεπτη γραπτή εξέταση διενεργείται χωρίς προειδοποίηση σε θέματα που λαμβάνονται από την ύλη του μαθήματος της ημέρας»

Όχι. Κάθε τμήμα μπορεί να γράψει μέχρι ένα διαγώνισμα την ημέρα και μέχρι τρία την εβδομάδα.
 

Προεδρικό Διάταγμα 26/2002 - Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου
«Δεν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μια (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και οπωσδήποτε όχι περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προ- γράμματος για το ίδιο τμήμα»

Προεδρικό Διάταγμα 409/17-12-1994 - Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
«Οι γραπτές ωριαίες δοκιμασίες γίνονται με την ευθύνη του διδάσκοντα, σε συνάρτηση με τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης. Σχετικό πρόγραμμα κατατίθεται στο Διευθυντή του Σχολείου, ο οποίος σε συνεννόηση με τους οικείους διδάσκοντες συντονίζει τη διεξαγωγή των δοκιμασιών αυτών έτσι ώστε να αποφεύγεται η διενέργεια ωριαίων δοκιμασιών σε περισσότερα του ενός μαθήματα την ίδια μέρα»

Όχι. Ο καθηγητής έχει υποχρέωση να ενημερώνει τους μαθητές και τους κηδεμόνες τους για τους βαθμούς.


Υπ. Απόφαση Φ.353.1./324/105657/Δ1/16-10-2002 (Καθηκοντολόγιο), άρθρο 38, παρ. 22
«(Οι καθηγητές) αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών τους και ενημερώνουν σχετικώς τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους τους μαθητές. Επίσης διορθώνουν τις εργασίες των μαθητών, τις αξιολογούν και τους ενημερώνουν σχετικά»

Όχι, αρκεί να έχεις χαρτί γιατρού. Αν ο τραυματισμός είναι πρόσφατος μπορείς να υποβάλλεις το χαρτί και αργότερα.


Προεδρικό Διάταγμα 60/2006 (Αξιολόγηση μαθητών Ενιαίου Λυκείου), Άρθρο 27, παρ. 1 - Προεδρικό Διάταγμα 71/2007 (Αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ τάξης του Eπαγγελματικού Λυκείου), άρθρο 18, παρ. 1
«Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή (…) ιν) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή»

Προεδρικό Διάταγμα 12/13-02-2009, άρθρο 4
«Στις περιπτώσεις προσωρινής αδυναμίας λόγω τραυματισμού ή βλάβης των μαθητών, που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, οι γνωματεύσεις μπορεί να υποβάλλονται και αργότερα»

Όχι, γιατί ο κηδεμόνας του έχει κάνει αίτηση στο σχολείο να εξετάζεται προφορικά. Για να αλλάξει αυτό, θα πρέπει ο κηδεμόνας να κάνει νέα αίτηση.


Προεδρικό Διάταγμα 60/2006 (Αξιολόγηση μαθητών Ενιαίου Λυκείου), άρθρο 27, παρ. 1 - Προεδρικό Διάταγμα 71/2007 (Αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ τάξης του Eπαγγελματικού Λυκείου), άρθρο 18, παρ. 1
«α) Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή (…) ν) η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξίας)»