Οι βασικές αρμοδιότητες του 5μελούς και του 15μελούς, όπως προβλέπον- ται στον «Κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων” (Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86), είναι:

• Το 5μελές και το 15μελές μεταφέρουν τα αιτήματα ή παράπονα των μαθητών ενός τμήματος ή του σχολείου αντίστοιχα στον Διευθυντή και τον Σύλλογο των Καθηγητών (άρθρο 2, παρ. 2, 10)

• Το προεδρείο του 15μελούς συμμετέχει στις συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών όταν συζητιούνται πολιτιστικές, αθλητικές και γενικά μαθητικές δραστηριότητες (επισκέψεις, εκδρομές, διοργάνωση σχολικών γιορτών κ.ά.) (άρθρο 6, παρ. 3)

• Όταν ο σύλλογος των καθηγητών συζητάει για την επιβολή ποινής σε έναν μαθητή, στην συζήτηση συμμετέχει με δικαίωμα λόγου το τριμελές προεδρείο του 15μελους, ο πρόεδρος του τμήματος του μαθητή και φυσικά ο μαθητής που έχει δικαίωμα απολογίας. Οι μαθητές αποχωρούν την ώρα της συζήτησης των καθηγητών για την τελική τους απόφαση (άρθρο 5)

• Το 5μελές και το 15μελές σε συνεννόηση και με την έγκριση του Διευθυντή και του Συλλόγου Καθηγητών μπορεί να διοργανώνει καλλιτεχνικές και αθλητικές εκδηλώσεις, όπως επιστημονικές συζητήσεις, μουσικές συναυλίες, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικούς αγώνες και να ιδρύει ομίλους ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών (κινηματογραφικός όμιλος, θεατρικός, φωτογραφικός κ.λ.π). Οι συνεδριάσεις αυτών των ομίλων γίνονται εκτός διδακτικών ωρών (άρθρο 6, παρ. 2)

• Με πρωτοβουλία του 5μελούς και του 15μελούς μπορούν να εκδίδονται έντυπα (σχολικό περιοδικό, εφημερίδα, ενημερωτικά έντυπα) από τους μαθητές για την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων με τους συμμαθητές τους ή και τους άλλους φορείς του σχολείου. Την ευθύνη για τη σύνταξη του περιοδικού ή της εφημερίδας την έχει συντακτική επιτροπή που αποτελείται από μέλη της μαθητικής κοινότητας. Καθηγητής - σύμβουλος, ορίζεται από το σύλλογο των καθηγητών, για τη συμπαράσταση και βοήθεια στην έκδοση των εντύπων (άρθρο 6, παρ. 4β)

 

Ναι, μπορεί. Στην περίπτωση αυτή παίρνει τη θέση του κάποιος αναπληρωματικός. Στο 5μελές, αν παραιτηθούν 3 ή περισσότερα μέλη, ξαναγίνονται εκλογές. Για το 15μελές, πρέπει να παραιτηθούν 8 ή περισσότερα μέλη για να ξαναγίνουν εκλογές.


Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 3, παρ. 23
«Σε περίπτωση που ένα μέλος του συμβουλίου (5μελές) παραιτηθεί ή ανακληθεί τη θέση του παίρνει ο κατά σειρά πρώτος αναπληρωματικός. Αν παραιτηθεί ή ανακληθεί ο πρόεδρος, το συμβούλιο μετά τη συμπλήρωσή του, επανασυγκροτείται σε σώμα. Αν παραιτηθούν τρία ή περισσότερα μέλη του συμβουλίου (ή ανακληθούν από τη γενική συνέλευση), επαναλαμβάνονται οι εκλογές»

Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 3, παρ. 37
«Σε περίπτωση που ένα μέλος του μαθητικού συμβουλίου παραιτηθεί, τη θέση του παίρνει ο κατά σειρά πρώτος αναπληρωματικός. Αν παραιτηθεί ή ανακληθεί ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος ή ο γραμματέας, το συμβούλιο, μετά τη συμπλήρωσή του, συμπληρώνει με ψηφοφορία την κενή θέση του προεδρείου. Αν παραιτηθούν 8 ή περισσότερα μέλη του συμβουλίου (ή ανακληθούν από τη γενική συνέλευση του σχολείου) τότε επαναλαμβάνονται οι εκλογές»

Ναι, αρκεί τουλάχιστον οι μισοί μαθητές του τμήματος να ζητήσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση για ανάκληση του 5μελούς και νέες εκλογές. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με το 15μελές, αρκεί να το ζητήσουν τα 2/3 των μαθη- τών όλου του σχολείου. \

 

Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 3, παρ. 23
«Το συμβούλιο (5μελές) είναι κάθε στιγμή ανακλητό από τη γενική συνέλευση που το εξέλεξε»

Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 3, παρ. 36
«Το συμβούλιο (15μελές) είναι ανακλητό από τη γενική συνέλευση που το εξέλεξε. Για να ανακληθεί το μαθητικό συμβούλιο, τη συνέλευση του σχολείου πρέπει να συγκαλέσουν τα 2/3 των μαθητικών κοινοτήτων και να παραβρίσκονται και να ψηφίσουν τουλάχιστον τα 2/3 των μαθητών που ψήφισαν για να το εκλέξουν»

Το 5μελές και το 15μελές μπορούν να συνεδριάζουν όποτε θέλουν γιατί συνεδριάζουν εκτός διδακτικών ωρών. Η Γενική Συνέλευση όλου του τμήματος γίνεται μια φορά τον μήνα την τελευταία διδακτική ώρα, ενώ η Γενική Συνέλευση όλου του σχολείου γίνεται τρεις φορές τον χρόνο τις τρεις τελευταίες διδακτικές ώρες της ημέρας. Μπορούν να γίνουν και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του τμήματος ή του σχολείου, αλλά εκτός διδακτικών ωρών. Το 5μελές και το 15μελές αντίστοιχα συνεννοούνται με τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Καθηγητών μόνο για το ποια μέρα θα γίνει η συνέλευση και όχι για το αν θα γίνουν.


Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 3, παρ. 16
«Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου (5μελές) διεξάγονται εκτός διδακτικών ωρών στο χώρο του σχολείου»

Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 3, παρ. 22
«Το συμβούλιο (5μελές) συνεδριάζει τακτικά μία φορά την εβδομάδα και έκτακτα με πρωτοβουλία του προέδρου ή τριών μελών του. Το συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τουλάχιστον 3 μέλη του»

Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 3, παρ. 6
«Η γενική συνέλευση (τμήματος) συγκαλείται τακτικά κάθε μήνα με την ευθύνη του συμβουλίου ή έκτακτα με πρωτοβουλία του συμβούλου ή με αίτηση προς το συμβούλιο του 1/2 των μελών κάθε μαθητικής κοινότητας. Οι τακτικές γενικές συνελεύσεις διεξάγονται σε κάθε τάξη ή τμήμα την τελευταία διδακτική ώρα (Τροπ. Γ2/336/1991). Οι τακτικές γενικές συνελεύσεις, ορίζονται σε διαφορετική μέρα κάθε μήνα σε συνεργασία των συμβουλίων με τους συλλόγους των καθηγητών και τη διεύθυνση»

Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 3, παρ. 7
«Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις (του τμήματος) συγκαλούνται εκτός διδακτικών ωρών»

Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 3, παρ. 27
«Σε κάθε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεσμοθετείται η συνέλευση όλων των μαθητών του σχολείου, που συγκαλείται για να συζητήσει και να αποφασίσει για κοινά προβλήματα των μαθητών. Η γενική συνέλευση του σχολείου συγκαλείται τακτικά 3 φορές σε κάθε σχολική χρονιά με την ευθύνη του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου ή έκτακτα με πρωτοβουλία του μαθητικού συμβουλίου ή με αίτηση προς το συμβούλιο των 2/3 των μαθητικών κοινοτήτων κάθε σχολείου. Οι τακτικές γενικές συνελεύσεις σχολείου συγκαλούνται στις τρεις τελευταίες διδακτικές ώρες (Τροπ. Γ2/336/1991). Οι έκτακτες εκτός διδακτικών ωρών. Τόσο οι τακτικές όσο και οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τα 2/3 των μαθητών κάθε σχολείου»

Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 3, παρ. 35
«Το μαθητικό συμβούλιο (15μελές) συνεδριάζει στο σχολείο εκτός διδακτικών ωρών, τακτικά μία φορά τη βδομάδα ή έκτακτα με πρωτοβουλία του προεδρείου ή 8 μελών του. Βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τουλάχιστον 8 μέλη του»

Στις συνελεύσεις του Γυμνασίου πρέπει να είναι παρών ένας καθηγητής για να βοηθάει μόνο σε διαδικαστικά θέματα. Στο Λύκειο δεν επιτρέπεται να είναι παρών κανένας καθηγητής.


Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 3, παρ. 9
«Στις γενικές συνελεύσεις των μαθητικών κοινοτήτων των γυμνασίων παραβρίσκεται καθηγητής που ορίζεται στην αρχή της χρονιάς για κάθε κοινότητα από το σύλλογο των καθηγητών. Σκοπός της παρουσίας του είναι να συμβουλεύει τους μαθητές αποκλειστικά σε διαδικαστικά θέματα. Η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται στα λύκεια και στις τεχνικές - επαγγελματικές σχολές»

Ναι, σε κάθε περίπτωση που συζητιούνται θέματα που αφορούν τη μαθητική ζωή (αποβολές, εκδρομές, εκδηλώσεις κλπ.) το 15μελές μπορεί να συμμετέχει με δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις.


Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 5, παρ. 6
«Σε κάθε περίπτωση που συζητούνται στο σύλλογο των καθηγητών πειθαρχικά θέματα παραβρίσκονται στις σχετικές συνεδριάσεις με δικαίωμα λόγου και οι εκπρόσωποι των μαθητών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 αυτού του άρθρου» (Σημ: ο πρόεδρος του 5μελούς και το προεδρείο του 15μελούς)

Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 6, παρ. 3
«Στις συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών, όταν συζητιούνται πολιτιστικές, αθλητικές και γενικά μαθητικές δραστηριότητες (π.χ. συγκρότηση βιβλιοθήκης, μορφωτικές επισκέψεις και εκδρομές, διοργάνωση σχολικών εορτών, δημιουργία και συντήρηση σχολικού μουσείου κ.λ.π.) συμμετέχει με δικαίωμα λόγου, το προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου»

Υπ. Απόφαση Φ.353.1./324/105657/Δ1 (16-10-2002), άρθρο 37, παρ. 18
«Στις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παίρνουν μέρος, με δικαίωμα λόγου, εκπρόσωποι των μαθητών, όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν και εφόσον αυτά ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων»

Υπ. Απόφαση Φ.353.1./324/105657/Δ1/16-10-2002 (Καθηκοντολόγιο), άρθρο 36, παρ. 15
«(Οι καθηγητές) ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη δια- μόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας»

Δικαίωμα να μαζεύουν χρήματα έχουν μόνο οι Ταμίες των 5μελών. Το 15μελές δεν έχει δικαίωμα να κρατάει χρήματα (γι’ αυτό δεν έχει και ταμία). Όταν, για παράδειγμα, γίνεται μια εκδήλωση για την πενταήμερη της Γ΄ Λυκείου, τα χρήματα της εκδήλωσης πρέπει αμέσως μετά την εκδήλωση να μοιράζονται ισόποσα στους ταμίες των τμημάτων της Γ΄.


Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 4, παρ. 2
«Ποσά που προέρχονται από εκδηλώσεις, στις οποίες παίρνουν μέρος μαθητές από διάφορες μαθητικές κοινότητες του σχολείου, χωρίζονται σε ίσα μέρη και μοιράζονται στα ταμεία των μαθητικών κοινοτήτων από το μαθητικό συμβούλιο του σχολείου»

Αν το ζητήσει το 15μελές, η διεύθυνση του σχολείου πρέπει να παραχωρήσει ένα χώρο σε κεντρικό σημείο του σχολείου για τον πίνακα ανακοινώσεων των μαθητών.


Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 6, παρ. 4
«Με ευθύνη του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου υπάρχει στο σχολείο πίνακας μαθητικών ανακοινώσεων για μαθητικά θέματα. Η διεύθυνση του σχολείου θα πρέπει, σε συνεννόηση με το μαθητικό συμβούλιο, να παραχωρήσει το χώρο που θα αναρτηθεί ο πίνακας σε κεντρικό σημείο του σχολείου. Ευνόητο είναι πως ο πίνακας αυτός θα χρησιμοποιείται και από τις μαθητικές κοινότητες για μαθητικά θέματα»

Ναι, είναι μάλιστα και υποχρέωση του 15μελούς, αλλά και των καθηγητών, να ελέγχουν τη λειτουργία του κυλικείου. Μπορεί επίσης να ελέγξει και εάν εφαρμόζεται ο νόμος για τις τιμές των σχολικών κυλικείων. Για παράδειγμα, αν πουλάει το μπουκαλάκι νερό 0,5L πάνω από 0,35€.


Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 6, παρ. 8
«Οι μαθητικές κοινότητες σε συνεργασία και μετά από έγκριση του συλλόγου καθηγητών έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση των συνθηκών λειτουρ- γίας των σχολικών κυλικείων. Το μαθητικό συμβούλιο κάθε σχολείου και εκ- πρόσωποι των καθηγητών θα πρέπει να ελέγχουν την καθαριότητα και τον τρόπο εξυπηρέτησης των μαθητών στα κυλικεία»

Υπ. Απόφαση Φ.353.1./324/105657/Δ1/16-10-2002 (Καθηκοντολόγιο), άρθρο 37, παρ. Β2
«Ο Σύλλογος των Διδασκόντων (...) σε συνεργασία με τις μαθητικές κοινότητες παρακολουθεί τις συνθήκες λειτουργίας του (κυλικείου)» Αγορανομική Διάταξη 3/2012

Υπ. Ανάπτυξης, άρθρο 1, παρ. 2
«Καθορίζουμε κατωτέρω τις ανώτατες τιμές των ειδών (…) όταν αυτά διατίθενται (…) εντός των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (…):
1. Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων ) – ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ: 1,00€
2. Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων) – ΑΝΩ- ΤΑΤΗ ΤΙΜΗ: 1,25€
3. Απλό αρτοσκεύασμα (σουσαμένιο κουλούρι) σε ατομική συσκευασία 50 γραμμαρίων τουλάχιστον - ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ: 0,40€
4. Τυρόπιτα – σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βάρους 180 γραμμαρίων τουλάχιστον, ανά τεμάχιο - ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ: 1,00€
5. Εμφιαλωμένο νερό των 500mL - ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ: 0,35€
6. Φυσικοί χυμοί φρούτων με 100% χυμό (χωρίς πρόσθετη ζάχαρη) σε ατομική συσκευασία 330 ML τουλάχιστον - ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ: 0,90€»