Όχι.


Υπ. Απόφαση 18726/22-2-1978
«(Οι καθηγητές) οφείλουν (...) να μην παρατείνουν τη διδασκαλία μετά τη λήξη του χρόνου της διδακτικής ώρας»

Υπ. Απόφαση 6492/11-1-1983, κεφ. Γ’, παρ. 1
«Οι καθηγητές (...) εφαρμόζουν πιστά το ωρολόγιο πρόγραμμα χωρίς να παραβιάζουν ούτε την ώρα έναρξης ούτε την ώρα λήξης του μαθήματος».

Στα πρωινά ή απογευματινά Γυμνάσια και Λύκεια, τα διαλείμματα διαρ- κούν από 5 έως 10 λεπτά.


Εγκύκλιος Γ2/3611/31-08-1987 - Ωράριο λειτουργίας σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης
«ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ 1. ΠΡΩΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ.
α) Έναρξη λειτουργίας πρωινού και απογευματινού κύκλου 08η ώρα και 15; 14η ώρα και 15` αντίστοιχα.
β) Διάρκεια διδακτικών ωρών πρωινού και απογευματινού κύκλου αντίστοιχα: (45`, 45`, 45`, 45`, 45`, 40`) , ( 45`, 45`, 45`, 45`, 40`, 40`)
γ) Διάρκεια διαλειμμάτων αντίστοιχα: 5; 10`, 10`, 10`, 5`, 5`»

Όχι. Μόνο για τα Εσπερινά σχολεία προβλέπεται κάτι τέτοιο. Στα υπόλοιπα σχολεία είναι δυνατόν να διαφέρει μόνο η ώρα έναρξης.


Εγκύκλιος Γ2/3611/31-08-1987 - Ωράριο λειτουργίας σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης
«Γ) Οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων και των Γραφείων της Β/θμιας Εκπ/σης μπορούν να εγκρίνουν παρεκκλίσεις από τα προαναφερόμενα ωράρια λειτουργίας των σχολείων της περιφέρειάς τους, εφόσον αυτές δεν εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία τους ή τη λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων, σε ότι αφορά τα παρακάτω και μόνο: α) Την ώρα έναρξης της λειτουργίας, στις περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται από τις συγκοινωνιακές συνθήκες ή από ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων αυτών β) Την ανακατανομή, χωρίς μείωση, του συνολικού χρόνου( 20`) διάρκειας των διαλειμμάτων των εσπερινών σχολείων»