Ναι, αν έχετε μαζί του μάθημα την ίδια ημέρα. Αλλιώς μπορεί να σας απασχολήσει κάποιος καθηγητής και να σημειώσει στο απουσιολόγιο «απασχόληση». Γενικά τα κενά δεν επιτρέπονται από την νομοθεσία γιατί δεν επιτρέπεται να μένετε χωρίς επιτήρηση. Ο διευθυντής οφείλει να αλλάζει το ημερήσιο πρόγραμμα ώστε να καλυφθεί το κενό σας ή να στέλνει έναν διαθέσιμο καθηγητή να σας απασχολήσει.

Υπ. Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (Καθηκοντολόγιο), άρθρο 29, παρ. 8
«(Ο Διευθυντής) φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό»

Εφόσον το σχολείο έχει την οικονομική δυνατότητα, πρέπει να τα παρέχει, γιατί ο Διευθυντής και οι καθηγητές είναι υπεύθυνοι και για την προστασία της υγείας των μαθητών και τη δημιουργία υγιεινών συνθηκών παραμονής τους στο σχολείο. Αν ο Διευθυντής σάς ενημερώσει ότι δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα, τότε το 15μελές μπορεί να απευθυνθεί:
α) στο «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας» του σχολείου (στο οποίο συμμετέχει ο Πρόεδρος του 15μελούς) και το οποίο διαπιστώνει τα προβλήματα του σχολείου και διατυπώνει προτάσεις στην «Σχολική Επιτροπή» του Δήμου
β) απευθείας στη «Σχολική Επιτροπή» του Δήμου που αποφασίζει πόσα χρήματα θα δοθούν σε κάθε σχολείο και στην οποία υπάρχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητών της περιοχής.

Υπ. Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (Καθηκοντολόγιο), άρθρο 29, παρ. 5
«(Ο Διευθυντής) είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών»

Υπ. Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (Καθηκοντολόγιο), άρθρο 29, παρ. 10
«(Οι καθηγητές) ενδιαφέρονται για τη δημιουργία υγιεινών συνθηκών παραμονής των μαθητών τους στο σχολείο»

Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων), άρθρο 3, παρ. 39
«Ο πρόεδρος του μαθητικού συμβουλίου μετέχει στη σχολική επιτροπή του σχολείου κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 1566/85» (σ.σ. Η σχολική επιτροπή ονομάζεται πλέον «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας») Υπ. Απόφαση 8440/24-02-2011

Υπ. Εσωτερικών, άρθρο 1, παρ.1
«Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελούμενη από 5 έως 15 μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ΚΔΚ, ορίζονται οπωσδήποτε:
- Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
- Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
- Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
- Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου»

Υπ. Απόφαση 8440/24-02-2011 Υπ. Εσωτερικών, άρθρο 1, παρ.2
«Με απόφαση των οικείων Σχολικών Επιτροπών, σε δήμους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές μονάδες ή σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα, λειτουργεί για κάθε σχολείο ή σχολικό συγκρότημα, «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε ο διευθυντής σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το Συμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολείων και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία Σχολική Επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους. Ο Διευθυντής που συμμετέχει στο «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας» διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση του για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.8 της παρούσας»

Υπ. Απόφαση 8440/24-02-2011 Υπ. Εσωτερικών, άρθρο 2
«Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.λ.π., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων»

Υπ. Απόφαση 8440/24-02-2011 Υπ. Εσωτερικών, άρθρο 3, παρ. 8
«Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε διευθυντή σχολείου για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων»

Όχι, δεν επιτρέπεται στα ιδιωτικά σχολεία να μειώνουν τις ώρες κανενός μαθήματος. Αυτό που επιτρέπεται, μετά από έγκριση του Υπουργείου, είναι να προσθέσουν 5 έξτρα ώρες στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα τους σε συγκεκριμένα μαθήματα που ήδη υπάρχουν στο πρόγραμμα.

Εγκύκλιος 21890/Γ2/01-03-2012 - Διαδικασίες και όροι παρέκκλισης ωρολογίου προγράμματος στα ιδιωτικά σχολεία
«(...) α) Το ανώτατο όριο του εβδομαδιαίου προγράμματος ανά τάξη δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες. Πέραν των σαράντα (40) ωρών μπορεί να διατίθεται χρόνος μόνο για Βιβλιοθήκη, Ομίλους-Πολιτιστικές Δραστηριότητες, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αθλητικές Δραστηριότητες κ.λ.π. (…) γ) Όταν το ωρολόγιο πρόγραμμα υπερβαίνει τις επτά (07) ώρες ημερησίως, οι επιπρόσθετες ώρες θα γίνονται: είτε το μεσημέρι (με διακοπή από 15΄ έως 30΄ για να μπορούν οι μαθητές να σιτίζονται και να ξεκουράζονται πνευματικά), είτε σε ξεχωριστό απογευματινό πρόγραμμα. (…) ε) Οι παρεκκλίσεις δεν θα λειτουργήσουν σε βάρος των ωρών διδασκαλίας των άλλων διδασκομένων μαθημάτων. (…) 3. Σε κάθε περίπτωση, οι παρεκκλίσεις θα αναφέρονται σε αύξηση και όχι σε μείωση των ωρών που προβλέπονται από το ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα για το συγκεκριμένο μάθημα. (…) 4. Ο ανώτατος αριθμός ωρών, για τον οποίον μπορεί να ζητηθεί άδεια παρέκ- κλισης, προκύπτει από τη διαφορά ανάμεσα στις ώρες που προβλέπει το εκά- στοτε ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα και το ανώτατο όριο των σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως. Αιτήσεις, στις οποίες ζητείται αύξηση ωρών πέραν της προανα- φερόμενης διαφοράς, απορρίπτονται»

Όχι. Κάθε διάλειμμα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 5 λεπτά.

Εγκύκλιος 21890/Γ2/01-03-2012 - Διαδικασίες και όροι παρέκκλισης ωρολογίου προγράμματος στα ιδιωτικά σχολεία
«β) Η κάθε διδακτική ώρα δεν θα διαρκεί λιγότερο από 35’ και κάθε διάλειμμα θα διαρκεί τουλάχιστον 05’»

Όχι. Η ύπαρξη κάμερας σε σχολείο απαγορεύεται, είτε καταγράφει εικόνα είτε απλώς τη μεταδίδει. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί ειδική άδεια σε ένα σχολείο για να τοποθετήσει κάμερα σε απομακρυσμένα μέρη του. Σε κάθε περίπτωση, όταν υπάρχει κάμερα πρέπει να συνοδεύεται με εμφανή ενημερωτική πινακίδα που ενημερώνει για τον χώρο βιντεοσκόπησης και το ωράριο λειτουργίας της.

Γ/ΕΞ/2274/31.3.2011 (ΦΕΚ 548/2011), άρθρο 18, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
«1. Η ύπαρξη και μόνο καμερών σε σχολεία και άλλους χώρους όπου δραστηριοποιούνται ανήλικοι (όπως παιδικοί σταθμοί, οικοτροφεία, φροντιστήρια κλπ.) χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, αφού δεν είναι εύκολο να αξιολογηθούν οι συνέπειες που μια τέτοια επεξεργασία μπορεί να έχει για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των ανηλίκων. Συγκεκριμένα, υπάρχει ο κίνδυνος να περιορισθεί η ανάπτυξη της έννοιας της ελευθερίας τους, εάν πιστέψουν από μικρή ηλικία ότι είναι φυσιολογικό να παρακολουθούνται μέσω καμερών (βλ. και Γνωμοδότηση 2/2009 της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29, καθώς επίσης και την Απόφαση 77/2009 της Αρχής). 2. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο κατά τις ώρες που το σχολείο δεν λειτουργεί. Οι ώρες λειτουργίας του συστήματος πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια στις σχετικές ενημερωτικές πινακίδες, έτσι ώστε να γνωρίζουν πλήρως όλοι οι μαθητές και οι φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στο σχολείο/φροντιστήριο δεν παρακολουθούνται»

Σύμφωνα με το Σύνταγμα όχι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας ναι. Εδώ και μερικά χρόνια, τα βιβλία των ξένων γλωσσών δεν παρέχονται δωρεάν στους μαθητές, παρά την επιταγή του Συντάγματος για παροχή δωρεάν παιδείας σε όλες τις βαθμίδες στα δημόσια σχολεία. Το 2008 το Υπουργείο Παιδείας, σε απάντηση του στον Συνήγορο του Πολίτη, είχε διαβεβαιώσει ότι από το 2009 θα διανέμονται πάλι δωρεάν τα βιβλία. Παρόλα αυτά, το Υπ. Παιδείας αποφάσισε ότι και για το έτος 2012-2013 τα βιβλία των ξένων γλωσσών θα αγοράζονται από τους μαθητές.

Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 16, παρ. 4
«Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια»

Υπ. Απόφαση 137998/Γ2/2-11-2010
«Έχοντας υπόψη (...) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
Αποφασίζουμε:
Η επιλογή των διδακτικών εγχειριδίων για το σχολικό έτος 2010-2011 να γίνει από τον εγκεκριμένο κατάλογο ελευθέρων βοηθημάτων του Γενικού Λυκείου όπως αυτός καθορίζεται για τις γλώσσες:
α) Γαλλικά : με την υπ’ αριθμ.πρωτ.110917/Γ2/09-09-2010 Υπουργική Απόφαση
β) Γερμανικά: με την υπ’ αριθμ. πρωτ.110913/Γ2/09-09-2010 Υπουργική Απόφαση
γ) Ιταλικά: με την υπ’ αριθμ. πρωτ.110910/Γ2/09-09-2010 Υπουργική Απόφαση και
δ) Ισπανικά: με την υπ’ αριθμ. πρωτ.110912/Γ2/09-09-2010 Υπουργική Απόφαση»

Υπ. Απόφαση 102710/Γ2/7-9-2012
«Αποφασίζουμε την έγκριση των ελευθέρων βοηθημάτων του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2012-2013 που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με την τιμή πώλησης του κάθε βιβλίου...»

Έγγραφο 149052/Γ2/18-11-08 (Απάντηση του Υπ. Παιδείας στον Συνήγορο του Πολίτη)
«Σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία της αγοράς των πνευματικών δικαιωμάτων ξενόγλωσσων βιβλίων και της εκχώρησης δικαιωμάτων αποκλειστικότητας από Έλληνες ή Ξένους Εκδότες και Συγγραφείς για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του Λυκείου προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2009-2010 προκειμένου να διανέμονται πλέον δωρεάν τα διδακτικά εγχειρίδια για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών σε όλους τους μαθητές των Γενικών Λυκείων της χώρας»