Ουφ...

Schooligans 8.11.2007Ανεβάσαμε στο ηλεκτρονικό αρχείο του περιοδικού (πληθυντικός ευγενείας - μόνος μου τα κάνω όλα) και το Editorial (όλε) και το Dear Schooligans (όλε) και το Happy End (όλε-όλε) του 10ου τεύχους.
Έχουν μείνει μόνο το Ξεστραβώσου! (ουφ) και Η ιστορία μιας παρέας [part 2] (ουφ-ουφ) τα οποία θα ανέβουν και αυτά μέσα στις επόμενες μέρες... ($&!%&#*%^#$^&$...)
 

 

 

 

 

 

`?XXX.  `T{/:.   %X/!!x "?x.
"4{7@( '!+!!X(:.`4!!X!x.?h7h
`!(:. ~!!!f(~!!!+!!{{.'~+h!tX!!?hh:.
'`X!.  !(d!X!!H!?{{``"!:?{{!{X*!?tX!!H*))h.
...  '!X(!X!{{?@f!!!{!{x.!!%!!!%!!!)@Thh!!X)!).
^!!!{:!(((!!: ~((({!!!h+!{{!X!+%?+{!!?!+)!+X(!+
-    `\tXX{(~!!!!!:.!.%%(!!!!!!!!!X!))!!!!X%``%!!!(>
^X>:x. {!!!!X: ~!!*!{!!!{!~!X!)%!{!!!)?@!!!?!)?!!!>~
`X(!!:!!!{{(!!.)!%(:\!!:%~!~\!t!! `H!)~~!!!!!!(?@
`!X: `)!!!C44XX!!!.%%.X:>-> %!!X! /!~!.'!> !S!!!
+{..  \X%\.'{??X!!!t!!~!!{!~!~'.!~~~ -~` {> !~ /!X`
`X!XXM!!4!%\(4!!!!%(`,zccccd$$$$$$$$$ccx ` .~
"XLS@!)!!%L44X!!! d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,  '^
`!X?%:!!??X!4?*';$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
`iXM:!!?Xt!XH!!! 9$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
`X3tiXS#?WH!X!! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
.MX?*StXX?X!!W? $$$$$$$>?$$$$$$$$$$$$
8??M%T%' r `  ;$$$$$$$$$,?$$$$$$$$$F
'StMX!': J$$d$$$$$$$$$$$$h ?$$$$$$" 
tM9MH d$$$$$$$$$$$$$$C???r{$$$F,r  
4M?t':$$$$$$$$$$$$$$$$h. $$$,cP"
'M>.d$$$$$$$$$$$$$$$$$>d$$${.,  
,d$$$$$$$$$$$$$$$$$'cd$$$$r"
`$$$$$$$$$$$$$$$??$Jcii`?$h
$$$$$$$$$$$$$F,;;, "?h,`$$h
j$$$$$$$$$$$$$.CC>>>>c`"  `"        ..,g q,
.'!$$$$$$$$$$$$$' `''''''            aq`?g`$.Bk
,- '  "?$$$$$$$$$$$$$$d$$$$$c, .         .)od$$$$$$
, -'           `""'   `"?$$$$$$$$$??=      .d$$$$$$$$F'
,'                           `??$$P       .ed$$P""   `
,                                `.      z$$$"
`:dbe,                          x,/    e$$F'
:$$$$P'`>                       $F  z$$$"
d$$$P"'  >                       $Fe$$$"
.$$$?F     ;                       $$$$"
$$$$$$eeu. >                       >P"
`""???$$$$$eu,._''uWb,            )
`""??$P$$$$$$b.         :
>     ?$$$"'           {
F      `"              `:
>                       `>
>                        ?
J                          :
X                ..  .     ?
"{ 4{!~;/'!>{`~{>~.>! ~! '"
'>!>=.%=.;~~>~4~`{'>>>~!
4'!/>!\\!{~~:/{;!{;`;/=':
`=;!~:`~!>{.-; "(>=.':!;'
:;=.~{`;`~>!~> ?!/>>~!!{'
~:~'!!;`;`~:>); ;(.uJL!~~
>L.(.:,L;L:-+d$$$$$$
:4$$$$$$$L   ?$$#$$$>
'$$$B$$$>    $$$MB$&
$$$$$$$      $$$@$F
`$$$$$$>     R$$$$
$$$$$$     {$$@$P
$R$$$R     `!)=!>
$$$6T       $$$$'
$$R$B      ;$$$F,._
!=!(!    .'        ``= .
$$$$F    (.             '\
,{$$$$(      ``~'`` --:.._.,)
;   ``  `-.
(          "\.
` -{._       ".
`~:,._ .: